Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van MijnBlackFriday, zoals deze beschikbaar is gesteld door
MijnBlackFriday. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze
website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of
op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken
volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MijnBlackFriday is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of
andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij MijnBlackFriday.

MijnBlackFriday streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie
van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen
aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of
aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of
opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. MijnBlackFriday aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
MijnBlackFriday op deze pagina.